Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 57 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 57 Next Page
Page Background

11

Voor het toetsingskader kwaliteitsstandaarden en het verantwoordingsdocument ten behoeve van opname

in het Register van het Kwaliteitsinstituut wordt verwezen naar de website van Zorginstituut Nederland:

www.zorginstituutnederland.nl.

1.3 Juridisch kader

Deze sectie is tot stand gekomen op grond van het adviesrapport ‘’De gevolgen van het opnemen van

professionele standaarden in een wettelijk register voor de juridische betekenis van deze standaarden en

voor de juridische positie van zorgaanbieders.’’ door prof. mr. Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht

(Academisch Medisch Centrum Amsterdam en Universiteit van Amsterdam; 14 februari 2013).

Zorgstandaarden vallen onder de definitie van kwaliteitsstandaarden, zoals omschreven in de gewijzigde wet

cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de

kwaliteit van de zorg (Stb. 2013, 578). De gewijzigde wet cliëntenrechten zorg is in werking getreden met

ingang van 1 april 2014.

Kwaliteitsstandaarden zijn “standaarden, modules, normen, zorgstandaarden dan wel

organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek

zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te

verlenen”.

De gewijzigde wet cliëntenrechten zorg

brengt

geen

verandering in de bestaande juridische status van een standaard. Die status is dat van

een beroepsbeoefenaar mag worden verwacht dat hij een toepasselijke standaard volgt, tenzij de

omstandigheden van het geval een afwijking nodig maken (‘comply or explain’).

heeft

geen

gevolgen voor de betekenis van standaarden in de context van de Inspectie voor de

Gezondheidszorg of de zorgverzekeraars.

De gewijzigde wet cliëntenrechten zorg

is

primair gericht

op het doen opnemen van wettelijke bepalingen met betrekking tot het

Zorginstituut Nederland (ZiNL).

stelt centraal

dat het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van het ZiNL) een openbaar register bijhoudt.

Kwaliteitstandaarden die voldoen aan het door het Kwaliteitsinstituut ontwikkelde Toetsingskader [1],

worden in het register opgenomen. De opname van een zorgstandaard in het openbare register van het

Zorginstituut Nederland heeft geen gevolgen voor de rechtskracht en de juridische positie van deze

standaard. Indien een zorgstandaard (nog) niet opgenomen is in het register, mag van beroepsbeoefenaren

toch worden verwacht dat zij (ook) deze standaarden volgen. Dit impliceert wel dat m.b.t. zorgstandaarden

gewerkt is conform “Zorgstandaarden in model” [2].